Wedstrijdreglement Supercalifragilistic

De wedstrijden van Supercalifragilistic op www.supercalifragilistic.be  en Urgent.fm zijn toegankelijk voor iedereen woonachtig in België. Er kan alleen individueel deelgenomen worden. Door deelname aan de wedstrijd van Supercalifragilistic aanvaardt elke deelnemer onderstaand reglement, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van Supercalifragilistic.

Artikel 1. Organisatie
Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijden van Supercalifragilistic die gespeeld worden op de website www.supercalifragilistic en/of het radioprogramma op Urgent.fm. Over het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling, e-mails of telefoongesprekken gevoerd. Supercalifragilistic kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op de volgende website: www.supercalifragilistic.be of in het radioprogramma op Urgent.fm. Supercalifragilistic kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de hoogte te houden van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. De wet van 8/12/92 met betrekking tot de bescherming van de privacy wordt hierbij strikt gerespecteerd.

Artikel 2. Deelnemen
Deelnemen kan alleen via de website www.supercalifragilistic.be of indien aangekondigd via het radioprogramma op Urgent.fm. Elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct identificeren met naam, voornaam adres en e-mailadres. Je kan enkel deelnemen als je woont in België. Deelnemers uit Nederlandse of andere landen worden uitgesloten van de wedstrijd. Dat betekent dat je persoonlijke gegevens waar en juist moeten zijn. Wanneer duidelijk is dat je gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer je deelneemt onder een naam, adres, e-mailadres die niet de jouwe zijn, verlies je je recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de correcte volgende winnaar. Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende keren per dag of over meerdere dagen deelneemt zal deze deelnemer worden uitgesloten van de wedstrijd.

Elke deelnemer mag per wedstrijd slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd tenzij anders aangegeven. Supercalifragilistic houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Zij komen dan ook niet in aanmerking voor welke prijs dan ook.

Artikel 3. Overmacht/Voorbehoud
Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet en radiouitzendingen, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

Supercalifragilistic kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer :

– transmissies via het Internet en ether,
– slecht functioneren van het Internet, ether en/of gebruikte software,
– de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken
– om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

Supercalifragilistic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met zijn site.

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site van Supercalifragilistic en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Supercalifragilistic kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Supercalifragilistic behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Supercalifragilistic behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is Supercalifragilistic niet verplicht alle ingezonden reacties systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars.

Tijdens de wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd worden tijdens de wedstrijd, na kennisgeving door Supercalifragilistic. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig reglement.

Artikel 4. Verloop van de wedstrijd
Het verloop van elke wedstrijd zal medegedeeld worden door Supercalifragilistic op de website www.supercalifragilistic.be en/of het radioprogramma op Urgent.fm. Dit kan via het versturen van een e-mail, het beantwoorden van een algemene kennisvraag en/of het antwoord is terug te vinden op de site en/of te horen tijdens het radioprogramma. Tenslotte kan er ook een schiftingsvraag moeten beantwoord worden.

De winnaars kunnen op de site bekend gemaakt en zullen individueel per e-mail verwittigd worden. Deze e-mail zal verstuurd worden naar het e-mailadres waarmee de deelnemer is geregistreerd. Indien deze blijkt niet correct te zijn en/of er niet wordt gereageerd op de mail indien daarom wordt gevraagd binnen de daarvoor opgestelde termijn vervalt het recht op de prijs.

Artikel 5. Bepaling van de winnaars / Prijzen
De winnaars worden bepaald in functie van de juistheid van het gegeven antwoord. In geval van ex-aequo brengt de schiftingsvraag uitsluitsel: wie het antwoord het dichtst benadert, haalt het. Indien er dan nog een ex-aequo vastgesteld wordt, dan haalt de deelnemer het die het eerst de antwoorden doorstuurde.

Per wedstrijd kan er slechts een persoon per postadres als winnaar worden aangeduid van een van de prijzen. De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden. De winnaars worden gewaarschuwd hoe zij de prijzen kunnen verkrijgen. De prijzen worden per post of pakjesdienst verstuurd of dienen mogelijk in de gebouwen van de sponsor of Supercalifragilistic afgehaald te worden. Supercalifragiistic is niet verantwoordelijk wanneer prijzen verloren gaan na verzending. Indien aan deze modaliteiten niet wordt voldaan binnen de daarvoor opgestelde termijn vervalt het recht op de prijs. Bij onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of Supercalifragilistic zelf, beslist Supercalifragilistic autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld.

Artikel 6. Algemeen
Het volledige wedstrijdreglement is te verkrijgen op aanvraag via het e-mailadres van Supercalifragilistic.

Artikel 7. Geschillen
Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Supercalifragilistic. Niet voorziene gevallen worden behandeld worden door de organisatoren. Elke uitspraak is bindend.

Artikel 8. Technische verantwoordelijkheid
Supercalifragilistic is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen met deze wedstrijd, die buiten zijn wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door Supercalifragilistic Het is de verantwoordelijk van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren.